var swf_width=260 var swf_height=198 var config='5|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000' // config 设置分别为: 自动播放时间(秒)|文字颜色|文字背景色|文字背景透明度|按键数字色|当前按键色|普通按键色 var files='attachments/month_1001/10011902568a78454bb831e29e.jpg|attachments/month_1001/1001190300e3b56db03cf4df88.jpg|attachments/month_1001/1001190322eed9e006b5649c83.jpg|attachments/month_1001/1001200939d47b45832dce015d.jpg|attachments/month_1001/10011903134e029997b0b67312.jpg' var links='viewthread.php?tid=62234|viewthread.php?tid=62235|viewthread.php?tid=62240|viewthread.php?tid=62248|viewthread.php?tid=62239' var texts='联福茶业.陈升茶厂:2009年易武大树(熟).云南普洱.陈升号|联福茶业.福今茶厂:2009年福今250克“贡品熟饼”.云南普洱.福今普洱|联福茶业.福今茶厂:2009年福今357克青饼“福今青饼”.云南普洱.福今普洱|联福茶业:同福系列之“纯香”—勐宋乔木古树茶.300克.云南普洱|联福茶业.福今茶厂:2009年福今500克*4“经典青沱”.云南普洱.福今普洱' document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');